Reglement

Reglement Visclub ’t Voertje Schipluiden

Artikel 1 – Kenbaarheid

Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.

Artikel 2 – De hengel

Gevist dient te worden met één hengel, al dan niet voorzien van een dobber doch slechts van één ééntandige haak. De totale hengel lengte is vrij, doch de deelnemer mag bij gebruik van deze hengel de denkbeeldige lijn die de begrenzing van zijn parcours vormt op generlei wijze overschrijden. Een deelnemer is verplicht te vissen binnen 1,5 meter (links danwel rechts) van zijn steknummer als er met de Feeder wordt gevist. Er mag slechts één hengel en/of lijn in het water zijn. Als men een hengel in het water heeft liggen mag er met de ander niet worden gevoerd.

Artikel 3 – Het aas

De keuze van het aas is vrij m.u.v. levend aas, stukjes vis, spinners e.d., bloedwormpjes (vers de vase) en iedere vorm van gekleurde maden. Het voeren met genoemde aassoorten alsmede het feitelijk bezit daarvan is eveneens verboden. Onder levend aas wordt niet begrepen de worm en de made. Het vissen en voeren met de worm is het gehele seizoen toegestaan!

Artikel 4 –  Staand vissen

Het is verboden in het water te gaan staan.

Artikel 5 – Helpen

Het is toegestaan om elkaar te helpen bij b.v. het aanzetten van haakjes, vis landen en dergelijke.

Artikel 6 – Peilen en afstellen

De deelnemers mogen voor de wedstrijd de lijnen in het water hebben voor peilen en/of afstellen. Tijdens de pauze mogen er geen lijnen in het water zijn.

Artikel 7 – Voeren

Na het aanvang signaal mag pas worden gevoerd. Men wordt verzocht met mate te voeren. In de pauze is voeren niet toegestaan.

Artikel 8 – Aanvang, verloop en einde wedstrijd

De reguliere aanvangstijd van een wedstrijd is 07:30 in de maanden met een “R “ in de maand (maart / april / september / oktober) en 07:00 in de maanden mei t/m augustus. Een wedstrijd vangt aan door het geven van een signaal van de wedstrijdleiding. Na 2 uur vissen is er een pauze van 15 minuten, gevolgd door nogmaals 2 uur vissen. Na het eindsignaal moeten de lijnen onmiddellijk uit het water worden gehaald. Vis die binnen dit signaal is aangehaakt mag worden meegeteld.

Artikel 9 – Gewicht

Er wordt gevist op gewicht.

Artikel 10 – Vissoorten

Alle vis telt mee met uitzondering van aal (paling), snoek en snoekbaars.

Artikel 11 – Gebruik leefnet

Voor het bewaren van vis mogen uitsluitend niet-metalen leefnetten worden gebruikt, welke een doorsnede van minimaal 40 cm en een lengte van minimaal 150 cm moeten hebben. Deze netten dienen gedurende de gehele wedstrijd en na de wedstrijd tot aan het tijdstip van weging deugdelijk verankerd te zijn en zodanig opgesteld dat aan de vissen een maximale overlevingskans wordt geboden.

Artikel 12 – Welzijn vis

De deelnemers dienen de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in een levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden.

Artikel 13 – Wegen

De gevangen vis wordt na de wedstrijd ter plaatse gewogen en direct daarna teruggezet.

Artikel 14 – Vakindeling

Er wordt gevist in een A- en een B-vak. Voor elk vak geldt een afzonderlijke puntentelling.

Artikel 15 – Puntentelling

Aan het begin van het seizoen wordt de vakgrootte bepaald door het aantal leden. Deze grootte geldt voor het gehele seizoen. Na het vissen zal er worden gewogen. Degene met het meeste gewicht aan vis in zijn vak is winnaar van dat vak en krijgt de meeste punten. De nummer 2 krijgt 1 punt minder, etc. Als er vissers geen vis hebben, krijgen deze 1 punt minder dan de laatste visser met vis in dat vak (geen strafpunt meer). Heeft de laatste visser b.v. 8 punten, krijgen de vissers zonder vis 7 punten. Indien men zich afmeldt, krijgt men 2 punten; indien men zich niet afmeldt, 0 punten.

Voorbeeld:

Onderstaand voorbeeld/overzicht geeft een puntenverdeling bij 25/26 leden.

Vak AB
UitslagPuntenPunten
 00Niet afgemeld
 22Afgemeld
1344 
1255 
1166 
1077 
988 
899 
71010 
61111 
51212 
41313 
31414 
21515 
11616 

Van de 8 geviste wedstrijden tellen de beste 6, de punten worden bij elkaar opgeteld. Aan het begin van het seizoen wordt er een totaalbedrag vastgesteld welke aan het eind van het jaar te verdelen is en zal worden uitgereikt op de feestavond. Aan het eind van het seizoen worden de tellende punten van alle vissers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het te verdelen bedrag. Dit geeft een geldwaarde per punt welke uitgekeerd wordt. Elke visser heeft hierdoor een prijs.

Artikel 16 – Bepaling mee te tellen wedstrijden

De competitie bestaat uit acht wedstrijden. Voor het algemeen klassement tellen echter de zes beste wedstrijden. Bij gelijke uitslag is het totaal gewicht aan vangsten over deze zes beste wedstrijden doorslaggevend. Is dit gewicht gelijk dan vindt er loting plaats. De visser met de meeste punten over 6 wedstrijden wordt kampioen.

Artikel 17 – Totaal Generaal

Over alle acht wedstrijden wordt het klassement voor de Totaal Generaal berekend door de vangstgewichten van deze acht wedstrijden bij elkaar op te tellen. Dit klassement staat los van de puntentelling en het algemeen klassement. De winnaar ontvangt een wisselbeker.

Artikel 18 – Grootste vis

Over alle meegeviste competitiewedstrijden wordt een wisselbeker uitgereikt voor degene die de grootste vis in lengte heeft gevangen. Paling, snoek en snoekbaars worden niet gemeten, want zijn uitgesloten bij artikel 10.

Artikel 19 – Prijzen

Geldprijzen worden niet per wedstrijd, maar over de 6 beste wedstrijden van de hele competitie berekend op basis van de behaalde punten en uitgereikt tijdens de jaarlijkse feestavond.

Artikel 20 – Leeftijd deelnemers

De minimum leeftijd om aan de competitiewedstrijden deel te mogen nemen is 14 jaar (leeftijd waarop vispas verplicht is). Voor vrije wedstrijden geldt geen minimumleeftijd, doch deelnemers onder de 14 jaar dienen onder toezicht en begeleiding te staan van een persoon boven de 14 jaar.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of door deelnemers.

Artikel 22 – Afval

Er mag geen afval op de wal worden achtergelaten of in het water worden gedeponeerd.

Artikel 23 – Uitsluiting

Een ieder die handelt in strijd met dit reglement kan voor verdere deelneming aan de wedstrijd en/of puntentoekenning worden uitgesloten.

Artikel 24 – Beslissing wedstrijdleiding

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.